top of page
graphic-nav-shadow.png

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

 1. Toepasselijkheid:
  Behalve bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon zijn deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle verkopen, leveringen en te verlenen diensten door H&S Service bvba.

 2. Totstandkoming van de overeenkomst:
  Bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen verplichten H&S Service slechts indien het deze schriftelijk heeft bevestigd. Al de offertes van H&S Service worden vrijblijvend en zonder enige verbintenis gedaan tenzij door haar zelf uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Tevens zijn de prijsoffertes gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement , kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 3. Betaling
  Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij  anders werd bedongen. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.

Het niet betalen van een factuur geeft aan H&S Service het recht de lopende verkoops- en/of aannemingsovereenkomst te verbreken lastens de koperopdrachtgever waar deze laatste een forfaitaire schadevergoeding aan H&S Service  verschuldigd zal zijn, gelijk aan 30 % van het saldo van de koopprijs of aannemingssom. Bij wanbetaling van een factuur of van gelijk welke vervallen som, worden ook alle andere nog niet vervallen bedragen eisbaar. De koperopdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten in geval van klacht.

Wanneer op aanvraag van de koperopdrachtgever een verzending of werk dient uitgesteld te worden ten overstaan van de overeengekomen termijn, heeft H&S Service het recht deze goederen en/of werken reeds aan te rekenen.

Bij niet betaling der facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de koperopdrachtgever een intrest verschuldigd op het nog openstaande bedrag ten belope van 1 % per maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op de hoofdsom van de factuur een forfaitaire schade van 10 % berekend worden, met een minimum van 150 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 1. Annulatie
  Ingeval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding  van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling. Reeds uitgevoerde werken en ter beschikking zijnde  goederen, zullen volledig worden aangerekend.

 2. Leveringstermijn
  Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend voor H&S Service en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd indien de koper nalaat de nodige inlichtingen over te maken en in geval van belemmeringen buiten de verantwoordelijkheid van H&S Service zoals bijv. gevallen van overmacht, stakingen , moeilijkheden bij de bevoorrading in grondstoffen, vertraging bij het transport, enz.  In geval van laatsten behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd indien de koper de betalingscondities niet naleeft. Elke vertraging in het overmaken van een voorschot, leidt zonder verder bericht tot een evenredige verlenging der leveringstermijnen. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering geschiedt volledig op kosten en risico van de koper.

 3. Levering, inontvangstname, verzending
  Elke verzending of vervoer, welke ook de wijze van transport is, gebeurt steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper. H&S Service is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging der geleverde goederen. De bewaking ervan dient waargenomen te worden door de koper.

Alle opmerkingen betreffende de leveringen en uitgevoerde werken, dienen op straffe van non-ontvankelijkheid uiterlijk binnen de 5 dagen na levering en uitvoering via aangetekend schrijven te worden meegedeeld. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang zij niet volledig betaald zijn. Het risico gaat echter over op de koper op het ogenblik van de contractsluiting. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 1. Toepasselijke wet – rechtsbevoegdheid
  Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn hoofdzetel of woonplaats heeft. 

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

 

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

 

“Essentiële cookies”

 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

 

“Marketing cookies”

 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

“Functionele cookies”

 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies”

 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

Overzicht van cookies

 

Essentiële cookies

 

XSRF-TOKEN

 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

hs

 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

svSession

 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

 

Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching

 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

 

Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX

 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

 

Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess

 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

 

Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy

 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

 

Duurtijd: 12 maanden

 

smSession

 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

 

Duurtijd: Sessie

 

TS*

 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

bSession

 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

 

Duurtijd: 30 minuten

 

Fedops.logger.sessionId

 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

 

Duurtijd: 12 maanden

 

Marketing cookies

 

fbp

 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 180 dagen

 

Functionele cookies

 

wixLanguage

 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

 

Duurtijd: 12 maanden

 

Analytische cookies

 

ga

 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 2 jaar

 

gid

 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 24 uur

 

gat

 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

 

Duurtijd: 10 minuten

 

hjid

 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 1 jaar

 

utma

 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

 

Duurtijd: 2 jaar

 

utmz

 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

 

Duurtijd: 6 maanden

 

Beheer van cookies

 

Beheer van cookies via je browser:

 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

bottom of page